17 kwietnia 2016

Czy można zatrudnić członka zarządu spółki na podstawie umowy o pracę?

Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Ta cecha w zestawieniu z art. 219 § 2 oraz art. 375¹ kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) rodzi wątpliwości odnośnie możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Podporządkowanie pracownika pracodawcy wywodzone jest z art. 22 § 1 kodeksu pracy (k.p.), zgodnie z którym:
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”.

Cechami stosunku pracy są: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia.

Podporządkowanie pracownika odnosi się do sposobu, miejsca i czasu wykonywania przez pracownika pracy. W ramach podporządkowania mieści się również możliwość wydawania przez pracodawcę pracownikowi poleceń oraz obowiązek wykonania ich przez pracownika.

Tymczasem art. 219 § 2 k.s.h. stanowi, że:
Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.”.
Natomiast art. 375¹ stanowi, że:
Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.”.

Tym samym stwierdzić można, że brak podporządkowania prawnego (co innego faktycznego, które często ma jednak miejsce) członka zarządu pracodawcy (spółce) wykluczałby możliwość zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę.

Pomimo tego, w obecnym stanie prawnym k.s.h. dopuszcza zatrudnianie członków zarządu na podstawie umów o pracę. Stanowisko takie aprobowane jest przez sądy powszechne. Można je również wywodzić z brzmienia niektórych przepisów k.s.h., przykładowo art. 203 § 1 k.s.h. stanowi, że:
Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.”.
Gdyby niemożliwe było zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę, powyższy przepis z pewnością nie stanowiłby o „roszczeniach ze stosunku pracy”.


Te above article in Polish relates to possibility of employing a company managment board member on grounds of employment agreement. One of the main feautures of employment relationship is subordination of employee to employer. Despite that a managment board member can not be subordinated to company (employer) he can be employed on grounds of employment agreement.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz