25 kwietnia 2016

Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego. Część II.

W poprzednim wpisie omówiliśmy jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zajęciem przez komornika wynagrodzenia pracownika. Teraz już wiesz co należy zrobić gdy dostaniesz od komornika list polecony z informacją o zajęciu wynagrodzenia pracownika.

Niestety z różnych powodów może Ci się zdarzyć że nie wypełnisz wskazanych tam obowiązków. W tej sytuacji oprócz grzywny, którą może nałożyć na Ciebie komornik, może spotkać Cię jeszcze jeden negatywny skutek twojego zaniechania (znacznie poważniejszy). Wierzyciel może skierować przeciwko pracodawcy pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę jaką wierzyciel poniósł w związku z tym, że nie zająłeś wynagrodzenia pracownika i nie podałeś określonych w zawiadomieniu informacji. W takiej sytuacji możesz stracić zarówno pieniądze jak i czas który należy poświęcić w celu uczestnictwa w postępowaniu sądowym (często długotrwałym).

Podstawa prawna tego żądania wynika z art. 415 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) w związku z art. 886 § 3 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c). Zgodnie z art. 415 k.c. „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Natomiast art. 886 §3 k.p.c. wskazuje, że „Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź złożył oświadczenie przewidziane w art. 882 niezgodne z prawdą albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.”

Co to oznacza dla Ciebie? W skrócie wierzyciel ma prawo żądać odszkodowania za to że w związku z Twoim brakiem działania w jego ocenie nie mógł skutecznie wyegzekwować należnych mu od Twojego pracownika pieniędzy, czyli doznał szkody.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem odpowiedzialność odszkodowawcza o której mowa w art. 886 §3 k.p.c. ma charakter odpowiedzialności deliktowej. Oznacza to, że aby wierzyciel uzyskał w wyniku postępowania sądowego korzystny dla siebie wyrok (tj. odszkodowanie które będziesz musiał zapłacić) musi wykazać że zostały spełnione następujące przesłanki (okoliczności):
  1. wystąpiła szkoda po stronie wierzyciela,
  2. wina obejmująca bezprawne i zawinione zachowanie pracodawcy,
  3. adekwatny związek przyczynowy pomiędzy niezastosowaniem się przez pracodawcę do wezwania komornika a szkodą wyrządzoną wierzycielowi.
Okoliczności podane wyżej nie zawsze są łatwe do wykazania w postępowaniu sądowym. Z jednej strony jest to sytuacja korzystna dla pracodawcy, lecz nie można bagatelizować sytuacji w której w sądzie znajdują się już dokumenty złożone przez wierzyciela, który zamierza dochodzić swoich należności od Ciebie.

O poszczególnych przesłankach których istnienie musi udowodnić wierzyciel przeczytasz w kolejnym wpisie. Pamiętaj jednak że Twoje osobiste przeświadczenie (brak Twojej winy), że nie wykonałeś obowiązków nałożonych przez komornika w związku z zajęciem wynagrodzenia może nie wystarczyć dla obrony Twoich racji przed sądem.

Zazwyczaj obrona w takim postępowaniu wymaga specjalistycznej wiedzy. Nie bagatelizuj sprawy zarówno gdy otrzymasz od komornika zawiadomienie o zajęciu jak i wtedy gdy należy stawić się w sądzie i bronić swoich praw.

Najgorszą z możliwych opcji jest brak podjęcia jakichkolwiek działań. W takiej sytuacji to Ty możesz stać dłużnikiem od którego komornik bezpośrednio będzie dochodził odszkodowania które uzyska wierzyciel Twojego pracownika, a przecież to nie Twój dług!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz