15 maja 2016

Czy pracodawca może przeszukać pracownika?

Przeszukiwanie pracowników przez pracodawcę jest dość częstą praktyką. Zgodnie z art. 11¹ Kodeksu pracy (k.p.) pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W kontekście tego zwłaszcza przepisu wiele osób ma wątpliwości, czy pracodawca może przeszukiwać pracowników?

Dobra osobiste to wartości niematerialne człowieka, których katalog jest otwarty. Przykładowo wymienia je kodeks cywilny (k.c.) w art. 23, zaliczając do nich zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną i racjonalizatorską. Dobra osobiste pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Dodać należy, że obowiązek szanowania godności pracownika jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, gdyż stanowi on jedną z podstawowych zasad prawa pracy.

Spośród wymienionych wyżej dóbr osobistych w przypadku przeszukania pracownika zastanawiać by się można czy doszło do naruszenia np. wolności lub czci pracownika. Możliwe byłoby również naruszenie godności pracownika, o której mowa w art. 11¹ k.p.

Rozwiązania problemu, a więc odpowiedzi na pytanie, czy przeszukanie pracownika przez pracodawcę może stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika, dostarcza dosyć stary, aczkolwiek ciągle zachowujący aktualność wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 r., sygn. I PR 153/72. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 k.c.) wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia społecznego i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi w sposób nie pozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego”. Ja sam zgadzam się z powyższym wyrokiem, moim zdaniem jest on skutecznym narzędziem ochrony pracodawcy przed uszczupleniem majątku zakłady pracy. Niestety sytuacje, w których pracownicy wynoszą z zakładu pracy rzeczy do nich nienależące wciąż mają miejsce i należy im zapobiegać.

Podsumowując, stwierdzić należy, że możliwe jest przeszukanie pracownika przez pracodawcę i przeszukanie takie nie musi być naruszać dóbr osobistych pracownika. By jednak tak było konieczne jest uprzedzenie pracownika o możliwości takiej kontroli.


The above article in Polish relates to possibilty of searching employee by employer. Such searching is allowed and do not interfere personal rights of employee if employer informed earlier employee about searching possibility.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz