11 lipca 2016

Czy podczas zwolnień grupowych można zwolnić pracownika w zwykłym trybie?

Podczas przeprowadzania procedury zwolnień grupowych, zdarza się, że dany pracownik jest zwalniany w zwykłym trybie. Jest to sytuacja dla pracownika mniej korzystna niż zwolnienie w ramach zwolnień grupowych (nie ma on np. prawa do odprawy) i dlatego też takie zwykłe zwolnienie jest przez pracowników często kwestionowane. Czy słusznie?


Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (u.z.g.), tj. ustawy dotyczącej zwolnień grupowych, stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 1 ust. 1 u.z.g.).

Przesłanką stosowania u.z.g. jest więc, w interesującym nas wymiarze, konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Tym samym u.z.g. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przyczyny będące podstawą wypowiedzenia występują po stronie pracownika, zarówno wtedy, gdy przyczyny takie kwalifikują się do wypowiedzenia umowy o pracę jak i  do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. „dyscyplinarki”). Podstawą jest więc tutaj dokonanie po analizy czy przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracownika czy też nie.

Sam fakt, że u danego pracodawcy przeprowadzana jest procedura zwolnień grupowych nie wyklucza zwolnienia pracownika w trybach wskazanych w Kodeksie pracy (wypowiedzenie umowy o pracę lub dyscyplinarka). Możliwe jest również oczywiście rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Trzeba jednak pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia musi występować po stronie pracownika rzeczywiście i nie może być użyta tylko w celu ominięcia stosowania trybu zwolnień grupowych.


The above article in Polish relates to situation when during collective dismissal procedure employee is dismissed in a “normal” way (on grounds of Labour Code). Such “normal” dismissal during collective dismissal is possible, but it can not be applied ostensibly to avoid collective dismissal procedure.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz