9 lipca 2016

Nowa płaca minimalna uchwalona przez Sejm - 12 zł za godzinę

7 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (tzw. „ustawa o minimalnej stawce godzinowej”). Zgodnie z ustawą minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 12 zł brutto.


Minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana. Celem ustawy jest ograniczenie zjawiska zatrudniania na umowie cywilnoprawnej za wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego osobie pracującej na etacie.

Wskazać jednak należy, że minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Spośród innych ważnych zapisów ustawy zmieniającej warto wskazać na następujące:
-  rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która kontrolować może, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową (w razie stwierdzenia, że nie, PIP będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej ustawowo wysokości);
- wprowadzono sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej – w przypadku stwierdzenia naruszenia, podmiot który wypłaca wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Na koniec wskazać należy, że aby ustawa zmieniająca stała się częścią systemu prawa, musi ona jeszcze zostać zaakceptowana przez Senat oraz Prezydenta.


Polish Parliament has enacted new amount of minimal wage, which will be from January 2017 12 złoty per hour before tax (gross).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz