20 lipca 2016

Urlop wychowawczy. Czy w trakcie urlopu wychowawczego możemy podjąć zatrudnienie?

Odpowiadając na zadane w temacie pytanie w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić czym jest urlop wychowawczy, komu przysługuje i w jakim wymiarze.
Zgodnie z art. 186 k.p. „pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy  ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.  Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.  
W skrócie, jeśli pracujemy u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub też łączny okres pracy u danego pracodawcy wynosi 6 miesięcy przysługuje nam (jako rodzicowi lub opiekunowi dziecka) prawo do urlopu w celu osobistej  opieki nad dzieckiem.

Jak długo?
Zgodnie z art. 186 §2 k.p. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Jest to nowa regulacja (art. 186 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1268) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 stycznia 2016 r.), gdyż wcześniej można było wykorzystać urlop wychowawczy najpóźniej do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.
W szczególnych przypadkach zgodnie z art. 186 § 3 k.p.  „z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Warto zauważyć, że pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy maksymalnie w 5 częściach, którą ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków.

Komu przysługuje?
Odpowiedź znajdziemy w art. 186 § 4 k.p.:
Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Oznacza to że każdemu z rodziców przysługuje miesiąc urlopu wychowawczego, którego nie może się zrzec na rzecz drugiego rodzica(opiekuna).  W przypadku jednego rodzica  - gdy drugi rodzic nie żyje lub drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska lub rodzic taki został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo została mu ona ograniczona lub zawieszona - przysługuje mu pełen 36 miesięczny urlop. Rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie (wcześniej rodzice lub opiekunowie mogli skorzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie przez okres 4 miesięcy).

W jaki sposób otrzymać urlop wychowawczy ?
Na wniosek. Pracownik będący rodzicem lub opiekunem składa wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego  nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie  w tej sprawie.

Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
Tak, choć co do zasady urlop wychowawczy kończy się wraz z upływem terminu wskazanego przez pracownika we wniosku o jego udzielenie. W sytuacji, gdy pracownik chciałby bez zbędnej zwłoki zakończyć urlop wychowawczy przed terminem wskazanym we wniosku musi uzyskać zgodę pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody, wówczas pracownik powinien uprzednio zawiadomić pracodawcę najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy ( art. 1863 pkt 2 k.p.). W takiej sytuacji wymagane jest oświadczenie pracownika (najlepiej w formie pisemnej) o zamiarze rezygnacji z urlopu wychowawczego.

Czy jest możliwe podjęcie zatrudnia w trakcie trwania urlopu wychowawczego?
 I tak i nie. Wszystko zależy od tego czy praca, którą wykonujemy nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. O ile ten warunek jesteśmy w stanie spełnić to możemy wykonywać: a) pracę zarobkową, b) inną działalność o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym u swojego dotychczasowego lub innego pracodawcy, c) naukę lub szkolenia.
Jaki wniosek? W czasie urlopu możemy pracować jeżeli nie przeszkadza nam to w sprawowaniu opieki osobistej nad dzieckiem, czyli cel urlopu wychowawczego jest zachowany.

Czy o podjęciu pracy musimy informować naszego pracodawcę?
Nie.

Czy pracodawca może sprawdzić czy wykorzystujemy urlop wychowawczy zgodnie z jego celem?
Tak.

Co jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?
Pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.


Podsumowując, pracownik będący na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć nie tylko zatrudnienie o charakterze zarobkowym lub nie, ale także może się uczyć lub szkolić. Możliwość wykonywania tych czynności zależy od tego czy w dalszym ciągu realizowany jest cel urlopu wychowawczego, czyli osobista opieka nad dzieckiem.


The article above relates to employee being on parental leave right to start another job or some kind of job training . In most common situation an employee can start another job if the purpose of parental leave is fullfiled which means that an employee should have possibility to childcare during another activity.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz