26 sierpnia 2016

Czy pracodawca może wypowiedzieć ustnie umowę o pracę?

Niejednokrotnie zdarza się, że wypowiedzenie umowy o pracę dokonywane jest ustnie. W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, czy forma ustna wypowiedzenia jest skuteczna.


Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie tego stosunku, na mocy którego następuje rozwiązanie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 30 § 3 kodeksu pracy (k.p.):
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Obowiązek zachowania formy pisemnej wypowiedzenia spoczywa na każdej ze stron składających oświadczenie woli o wypowiedzeniu i odnosi się do wypowiadania każdego rodzaju umowy o pracę. Pomimo tego dokonanie wypowiedzenia w formie ustnej nie powoduje, że nie wywołuje ono skutków, a to dlatego, że forma pisemna jaką przewiduje art. 30 § 3  k.p. nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

W stosunkowo nowym wyroku z dnia 5 maja 2016 r., sygn. II UK 280/15 Sąd Najwyższy wskazał, że oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

W innym, wcześniejszym wyroku Sąd Najwyższy zauważył, że  ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne (wyrok z dnia 24 marca 1999 r., sygn. I PKN 631/98).

Na koniec warto jeszcze wskazać na jeszcze inny wyrok Sądu Najwyższego w tej materii. Otóż w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. II PK 72/06, Sąd Najwyższy stwierdza, że w sprawach ze stosunku pracy bezpośrednio z brzmienia art. 45 § 1 i art. 56 § 1 k.p. wynika zasada skuteczności wszelkich oświadczeń pracodawcy (jak też pracownika) w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę (prowadzące do jej rozwiązania) może nastąpić w dowolnej formie, także ustnie. Może ono być także złożone konkludentnie, a więc przez każde zachowanie pracodawcy ujawniające jego wolę w sposób dostateczny (art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p.).The above article in Polish relates to possibility of verbally termination of an employment contract. Although according to art. 30 § 3 of Polish Labour Code (k.p.) a statement on the termination of an employment contract by either party, with or without notice, must be made in writing, such termination in verbal form is effective.

1 komentarz: