30 sierpnia 2016

Jak określić w umowie na zastępstwo termin jej rozwiązania

Kodeks pracy (k.p.) nie wskazuje w jaki sposób należy ustalić w umowie o pracę na zastępstwo termin jej rozwiązania. Termin ten może być wskazany zarówno w sposób ogólny, jak i poprzez wskazanie konkretnej daty.


Przepisem k.p., który obecnie stanowi podstawę zawierania umów na zastępstwo jest art. 251 § 4 pkt 1 k.p. Umowa na zastępstwo zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy jeżeli jej zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Kodeks pracy nie nakazuje, ani nie zakazuje tego, aby w umowie na zastępstwo wskazać końcowy termin obowiązywania tej umowy poprzez wskazanie konkretnej daty (np. 31 grudnia 2016 r.). Jednak biorąc pod uwagę charakter i cel tej umowy (zastępstwo nieobecnego pracownika), jest to mało praktyczny sposób ustalenia ostatniego dnia jej obowiązywania.

Jedną z cech charakterystycznych umowy na zastępstwo jest okres obowiązywania tej umowy, który nie musi być określony konkretną kalendarzową datą. Termin końcowy umowy może zostać wskazany w sposób dosyć ogólny, poprzez np. odwołanie się do powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Konkretne określenie daty zakończenia umowy (np. 31 grudnia 2016 r.) jest charakterystyczne dla umów o pracę zawieranych na czas określony, które obowiązują w konkretnym, ściśle określonym czasie.

Ścisłe wskazanie daty zakończenia umowy na czas zastępstwa może być kłopotliwe dla pracodawcy. Zdarzeniem bowiem, które w każdym przypadku powoduje rozwiązanie umowy na zastępstwo, jest powrót zastępowanego pracownika do pracy, gdyż ustaje wówczas powód, dla którego umowa na zastępstwo została zawarta.

Z doświadczenia życiowego wiadomo, że z różnych powodów pierwotnie zakładany, ściśle wskazany, termin powrotu pracownika zastępowanego do pracy może ulec zmianie:
- może zostać przedłużony, np. pracownica po urlopie macierzyńskim skorzysta np. z urlopu wychowawczego,
- może zostać skrócony, np. w przypadku wcześniejszego powrotu zastępowanego pracownika z urlopu wychowawczego.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że korzystniejsze jest dla pracodawcy poprzestanie w umowie na zastępstwo na ogólnym zapisie, że rozwiąże się ona z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ewentualnych komplikacji związanych z przedłużającą się nieobecnością zastępowanego pracownika lub z jego wcześniejszym powrotem do pracy.The above article in Polish relates to termination of employment agreement for period of substitution for employee due to justified absence from work. Termination of such agreement may be described by indication of precise date or general by provision that agreement will be terminated at day of substituted employer return to work. Second solution is more proper for employer because it enables to avoid complication connected with former or later return to work of substituted employer.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz