21 września 2016

Czy można zwolnić pracownika z powodu nieobecności spowodowanej pobraniem od niego szpiku kostnego?

Pracownica jednego z gdańskich przedszkoli, pani Anna, miała zostać zwolniona z pracy gdyż poinformowała pracodawcę o zamiarze udania się do Warszawy celem oddania szpiku kostnego. Taką wiadomość podaje dziś Radio Gdańsk. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który chce dostać wolne dni w pracy dlatego, że ma zamiar oddać szpik kostny?

Pani Anna miała zamiar  pomóc potrzebującej osobie jako dawca szpiku kostnego. Zdecydowała się jechać do Warszawy na pobranie komórek macierzystych. Kiedy w pracy poprosiła o dwa dni wolnego, została zwolniona, co pracodawca miał argumentować tym, że „gdyby wszyscy pracownicy w przedszkolu chcieli zostać dawcami szpiku, to ona nie miałaby pracowników i zamknięto by placówkę” – informuje Radio Gdańsk. Dokonując analizy przypadku musimy zastrzec, że nie znamy jego szczegółów, opieramy się tylko na doniesieniach prasowych, a tym samym poniższe rozważania mają charakter czysto abstrakcyjny.
Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy (k.p.):

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
Pracodawca zwalniając pracownika i formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.
Wskazanie faktów i rzeczowych okoliczności dotyczących osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń - także niezależnych od niego - mających wpływ na decyzję pracodawcy, spełnia warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 4 KP) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., sygn.. I PKN 47/99).
W innym wyroku Sąd Najwyższy wskazuje, że pracodawca, który jest przedsiębiorcą, powinien organizować swą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami. Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecności pracownika spowodowane chorobą może być uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego istotnych interesów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2001 r., sygn. I PKN 449/00).
Można powiedzieć, że polski prawodawca uznaje (i słusznie) oddawanie szpiku za czynność szczytną i społecznie użyteczną:
- za czas niezdolności do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (w okresie trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 3 k.p.);
- nieobecność pracownika spowodowana badaniami związanymi pobraniem szpiku jest nieobecnością, którą ustawodawca dodatkowo zrównuje też z nieobecnością spowodowaną chorobą na gruncie ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Dodatkowo nieobecność pracownika związana z oddaniem szpiku nie ma charakteru notorycznego i powtarzającego się, a tym samym nie dezorganizuje (a na pewno w sposób trwały) działalności pracodawcy. Jest to nieobecność usprawiedliwiona, która nie jest długotrwała, a jej okres można zazwyczaj z góry przewidzieć.
Moim zdaniem więc, zamiar poddania się przez pracownika zabiegowi oddania szpiku kostnego i związana z tym nieobecność tego pracownika w pracy nie może być, co do zasady, przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.


The above article in Polish relates to possibility of termination of an employment agreement in situation when employee informs employer that he want to take holidays because he want to give bone marrow. Such termination is not possible (in principle).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz