1 września 2016

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Potwierdzenie ustaleń umowy o pracę

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy (k.p.) dokonana poprzez ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Poniżej omówienie zmian.


Zmianie ulega art. 29 § 2 k.p.
Jak było do tej pory:
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Jak jest teraz:
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zmianie ulega art. 1043 § 2 k.p.
Jak było do tej pory:
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.
Jak jest teraz:
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Zmianie ulega art. 2001 §5 k.p.
Jak było do tej pory:
Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.
Jak jest teraz:
Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.

Zmianie ulega również art. 281 pkt 2 k.p.
Jak było do tej pory:
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Jak jest teraz:
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zmiana art. 29 § 2 k.p. wprowadza nakaz potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem pracownika do pracy i ma na celu zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Pozostałe zmiany dotyczą obowiązków informacyjnych pracodawcy względem pracownika.


The above article in Polish relates to last amendment in Polish Labour Code (k.p.).
According to new art. 29 § 2 of k.p. an employment contract must be made in writing. If an employment contract is not made in writing then the employer must, before allow employee to work, provide the employee with a written statement of the settlements in relation to the parties to the contract, the type of the contract as well as its conditions.


Other changes relates to informational obligations of employer.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz