15 września 2016

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej po zmianach.


We wpisie o egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę wskazywałem, że z dniem 8 września 2016r. ulegną zmianie przepisy dotyczące zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Wprowadzone zmiany mają przyspieszyć i tak wolno toczące się postępowanie egzekucyjne. Do tej pory w przypadku zbiegu egzekucji sądowej (prowadzonej przez komornika) i administracyjnej (prowadzonej np. przez Urzędu Skarbowe) o tym, który organ ma dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne decydował sąd.

Powodowało to oczywiste wydłużenie postępowania egzekucyjnego. W chwili obecnej decyduje zasada, który organ pierwszy ten dalej prowadzi egzekucję lub jeśli nie można tego ustalić, który organ ma więcej do wyegzekwowanie ten dalej prowadzi egzekucję. Z brzmienia art. 773 §1 k.p.c. wynika, że „W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie”.

Co również istotne zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji, egzekucję prowadzi ten organ, który prowadzi łącznie egzekucję w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji.

Pracodawcy, którzy otrzymają informację o zajęciu w dalszym ciągu nie będą musieli ustalać, komu przekazywać zajęte wynagrodzenie za pracę. Wydaje się, że wystarczy zawiadomienie komornika o kolejnym zajęciu wynagrodzenia przez organ administracyjny. Następnie zgodnie z art. 7732 §1 k.p.c. „komornik zawiadamia strony, uczestników postępowania (w tym pracodawcę) i administracyjny organ egzekucyjny o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Czy zmiany będą miały praktyczne znaczenie dla pracodawców i pracowników, okaże się jak zwykle w praktyce, o czym będziemy Was z pewnością informować.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz