14 października 2016

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Rozwiewamy kilka wątpliwości

Wielu pracodawców zawiera z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W związku z tym pracodawcy ci mogą otrzymać dofinansowanie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Przy wypłacie dofinansowania powstają czasem wątpliwości odnośnie zasadności jego przyznania. Część z nich postaramy się dzisiaj rozwiać.


Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.): Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.”.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi, zgodnie z art. 70b u.s.o.:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105% (art. 70b ust. 3 u.s.o.).

W myśl art. 70b ust. 7 zd. 1 u.s.o.: „Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”.

Do przyznania dofinansowania odnoszą się również przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w szczególności jego § 11, § 16 oraz § 17.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. IV SA/Po 40/08, wskazał, że: „Przesłankami przyznania dofinansowania oprócz posiadania kwalifikacji do prowadzenia szkolenia, złożenia wniosku w terminie jest ukończenie szkolenia przez młodocianego i zdanie przez niego egzaminu. Natomiast bez znaczenia jest termin zdania tego egzaminu.”. Tym samym, jeżeli młodociany pracownik zda egzamin „po terminie”, pracodawcy przysługuje dofinansowanie.

„Ustawodawca w żadnej z jednostek redakcyjnych art. 70b u.s.o. nie wskazał, aby konieczną przesłanką uzyskania dofinansowania przygotowania zawodowego była okoliczność bycia przedsiębiorcą w chwili składania wniosku. Innymi słowy, ustawodawca nie wymaga, by wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, którego zatrudniał w procesie jego kształcenia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, miał być w momencie składania wniosku nadal podmiotem zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (wyrok NSA z dnia 8 października 2014 r., sygn. I OSK 1344/14). Tym samym o dofinansowanie mogą się również zwracać podmioty, które nie są przedsiębiorcą. Podobne stanowisko znajdujemy w wyroku WSA w Łodzi z dnia 8 maja 2013 r., sygn. III SA/Łd 289 13: „Fakt, iż przed ukończeniem szkolenia młodocianego pracownika i zdaniem przez niego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje osoba utraciła status pracodawcy z uwagi na wyrejestrowanie działalności gospodarczej nie ma wpływu na ocenę uprawnienia do dofinansowania, o którym mowa w art. 70b ust. 1 u.s.o. Zauważyć należy, że zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego jest zatrudnieniem celowym, a zatem jego zadaniem jest przyuczenie ucznia do zawodu w sposób praktyczny. Co za tym idzie, w sytuacji, gdy cel przygotowania został osiągnięty, nie ma podstaw do odmowy dofinansowania.”.

„Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy, a więc z powodu okoliczności bezprawnych, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność, wówczas temu pracodawcy dofinansowanie o jakim mowa w art. 70b ust. 1 u.s.o. nie przysługuje. (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. II SA/Sz 46/14).

„Termin określony w przepisie art. 70b ust. 7 u.s.o. jest terminem prawa materialnego.” (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. I OSK 2253/12). Tym samym trzymiesięczny termin na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania nie może być przywrócony. Złożenie wniosku nawet 3 miesiące i 1 dzień od dnia złożenia przez młodocianego pracownika egzaminu będzie spóźnione i pracodawca dofinansowania nie otrzyma.

Jeżeli macie inne pytania związane z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników, nie wahajcie się ich zadać w komentarzu.The above article in Polish relates funding which employer may received from borough (commune) if he enter into employment agreement with juvenile employee for professional preparation.

1 komentarz: