26 listopada 2016

Czy pracodawca może żądać od kandydatki na pracownicę informacji o ciąży?W naszym ostatnie wpisie pisaliśmy o tym Jakich danych pracodawca może żądać odpracownika w procesie rekrutacji oraz w trakcie trwania stosunku pracy? Dziś małe post scriptum do tego wpisu – powiemy Wam o tym, czy pracodawca może żądać od kandydatki na pracownicę informacji o ciąży.

Dla przypomnienia, katalog informacji, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę zawarty jest w art. 221 § 1 kodeksu pracy (k.p.), zgodnie z którym:
„Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.”.

Wydawać by się więc mogło, że katalog informacji, których ma prawo żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest zamknięty. Art. 221 § 2 k.p. nie posługuje się bowiem takimi zwrotami jak „w szczególności” czy też „zwłaszcza”. Nadto przepis ten ma charakter ochronny – ma chronić pracownika przed zbytnią ingerencją pracodawcy i żądaniem przez pracodawcę nieograniczonej liczby informacji.


Jednak odpowiedź na pytanie czy pracodawca może żądać od kandydatki na pracownicę informacji o ciąży jest inna, niż ta, którą art. 221 § 1 k.p. zdaje się udzielać – pracodawca informacji takiej może żądać, ale tylko kandydatka stara się o zatrudnienie przy pracach wzbronionych kobietom w ciąży. Możliwość żądania takiej informacji leży w tym przypadku w dobrze pojętym interesie zarówno pracodawcy, jak i kandydatki na pracownicę.

Zgodnie z art. 176 § 1 k.p.:
„Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.”.

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży wskazany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowiakobiet. Wśród tych prac wyróżnić można m.in. prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w k.p. wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB lub prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2. Katalog ten jest oczywiście o wiele szerszy i zawarty jest w rozporządzeniu.

Dodać również należy, że stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim (art. 185 § 1 k.p.).

Podsumowując, pracodawca może żądać od kandydatki na pracownicę informacji o ciąży w sytuacji, gdy miałaby ona wykonywać prace wzbronione kobietom w ciąży.The above article in Polish relates to employer capability to demand a woman applying for employment to provide information about pregnancy. Such employer demand is capable if woman applies for a job which is prohibited to woman in pregnancy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz