28 listopada 2016

Odpowiadamy na Wasze pytania: nagroda jubileuszowa dla nauczyciela


W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie zadane przez Czytelnika naszego bloga.

Jeden z naszych Czytelników zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
„Czy nauczycielowi  urodzonemu w 1960 r. można zaliczyć do stażu pracę w gospodarstwie rolnym swoich rodziców w latach 1977-1982 (5 lat)? Nauczyciel rozpoczął pracę w szkole  po pracy w gospodarstwie rolnym od dnia 1.09.1982 r. Czy nauczyciel ten nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?”.

By odpowiedzieć na powyższe pytanie należy sięgnąć do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (k.n.) oraz do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (r.s.z.).

Zgodnie z art. 47 ust. 1 k.n.:
„Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1)     za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2)     za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3)     za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4)     za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5)     za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.”.
Tym samym stwierdzić należy, że nauczycielom przysługuje nagroda jubileuszowa, a podstawą prawną jej przyznania jest art. 47 ust. 1 k.n.

Jak stanowi art. 47 ust. 2 k.n.:
„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.”.

W myśl § 1 ust. 1 r.s.z.:
„Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.”.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli została przewidziana za ich wieloletnią pracę. W uchwale z 4 listopada 1992 r. (sygn. I PZP 64/92, OSNCP 1993, nr 4, poz. 62,) Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia „wieloletnia praca”, wskazując, że obejmuje ono zarówno pracę w charakterze nauczyciela, jak i inne prace, które podlegają zaliczeniu na mocy przepisów prawa, np. prace w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przynajmniej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Tym samym stwierdzić należy, że praca w gospodarstwie rolnym, o której mowa w pytaniu, również będzie wliczana do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej.


The above article in Polish relates jubille reward for teachers.

2 komentarze:

  1. Ciekawa forma bonusów, u mnie w korporacji praktykujemy podobną formę.

    OdpowiedzUsuń
  2. Życzymy nie tylko tego typu, ale i wielu innych nagród :)

    OdpowiedzUsuń