2 stycznia 2017

1 stycznia 2017 r. - nowelizacja Kodeksu pracy wchodzi w życie

W dniu 1 stycznia 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wśród szeregu ustaw zmieniony został również Kodeks pracy (k.p.). Poniżej omówimy najważniejsze zmiany dokonane w k.p.


Regulamin wynagradzania
Jak do tej pory, w myśl art. 772 § 1 k.p. pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.
Po zmianach obowiązek, o którym mowa w powyższym przepisie został nałożony na pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 pracowników.

Dodać jednak należy, że pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania (art. 772 § 11 k.p.), przy czym pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, będą ustalać regulamin wynagradzania, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa (art. 772 § 12 k.p.).
Tym samym obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania, w zależności od liczby pracowników, wygląda następująco:
- poniżej 20 pracowników – brak obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania; pracodawcy mogą regulamin ustalić z własnej woli;
- 20 do 49 pracowników - brak obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania; pracodawcy mogą regulamin ustalić z własnej woli lub muszą go ustalić jeżeli z odpowiednim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa;
- co najmniej 50 pracowników – obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania.


Regulamin pracy
Podobne zmiany do tych, które dotyczą regulaminu wynagradzania, zostały wprowadzone w przypadku regulaminu pracy.
Jak do tej pory, regulaminu pracy nie wprowadzało się, jeżeli w zakresie przewidzianym do uregulowania w regulaminie pracy, obowiązywały postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudniał mniej niż 20 pracowników (art. 104 § 2 k.p.).
Obecnie obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, w zależności od liczby pracowników, wygląda, w myśl art. 104 k.p., następująco:
- poniżej 20 pracowników – brak obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy; pracodawcy mogą regulamin ustalić z własnej woli;
- 20 do 49 pracowników - brak obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy; pracodawcy mogą regulamin wprowadzić z własnej woli lub muszą go ustalić jeżeli z odpowiednim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa;
- co najmniej 50 pracowników – obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy.


Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę
Istotnych zmian dokonano również w art. 264 k.p.
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 k.p.). Do tej pory było na to 7 dni.
Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (art. 264 § 2 k.p.). Do tej pory było na to 14 dni.
Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 § 3 k.p). Do tej pory było na to 14 dni.
Zmiany powyższe przedłużają więc ustawowe terminy na dokonanie przez pracownika czynności związanych z zakończeniem lub nienawiązaniem stosunku pracy. Najkorzystniejsza jest zmiana dotycząca terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, dotychczasowy 7-dniowy termin był rzeczywiście krótki i zmianę w tym zakresie należy ocenić pozytywnie.


The above article in Polish relates to recent amendments in Polish Labour Code (k.p.). The following amendments are discussed:
- regarding remuneration regulations (section 772 of k.p.);
- regarding work regulations (section 104 of k.p.);
- regarding terms of employee claims (section 264 of k.p.).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz