23 stycznia 2017

Zmiany w prawie pracy - wynagrodzenie minimalne w 2017 roku

Z roku na rok na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika ulega corocznemu podwyższeniu. Następuje to w oparciu o prowadzone negocjacje w ramach tzw. Rady Dialogu Społecznego. I tak od 1 stycznia 2003 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło od 800 zł. brutto do 2.000 zł. brutto w 2017 r. Co jeszcze się zmieniło?

Istotną zmianą, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. jest to, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dotyczy również pracowników dla których rok 2017, jest pierwszym rokiem ich pracy. Uchylono dotychczasowy zapis, z którego wynikało, że pracownicy w pierwszym roku pracy, mogą być zatrudnieni za wynagrodzeniem w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego. W chwili obecnej wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym  wymiarze czasu pracy otrzymują 2.000 zł. brutto.

Czy nowe przepisy wymagają zmian w obecnie obowiązujących umowach o pracę? 

Wszystko zależy od tego w jaki sposób pracodawca sformułował umowę, w zakresie określenia wynagrodzenia. W sytuacji, gdy pracodawca określił wynagrodzenie jako konkretną kwotę, odpowiadającą równowartości minimalnego wynagrodzenia, wówczas należy dokonać jej zmiany, np. w formie porozumienia zmieniającego. Natomiast w przypadku, gdy określono w umowie, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, w wysokości odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia, bez oznaczenia konkretnej kwoty, wówczas nie jest konieczna zmiana umowy o pracę.

Należy pamiętać, że w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianie ulegają także inne świadczenia. Podwyższeniu ulegnie np. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy, odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację czy też zasiłek chorobowy. Zmianie ulegną również kwoty wolne od potrąceń, o których pisaliśmy we wpisie dotyczącym obowiązków pracodawcy powstałych przy zajęciu przez komornika wynagrodzenia pracownika.

The above article in Polish relates to annual change of the minimum remuneration for work in 2017. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz