26 marca 2017

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Jest niedziela, 26 marca 2017 r. Już za kilka godzin nasi piłkarze rozpoczną mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Mecz ten, jak właściwie każdy mecz naszej reprezentacji jest okazją do spotkania w gronie znajomych. A skoro znajomi, a i wynik pewnie będzie dobry, to wiadomo co może pojawić się na stole. W związku z tym niektórzy pracownicy będą chcieli skorzystać z urlopu na żądanie. Dziś porozmawiamy o tej sferze urlopu na żądanie, z której wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy – możliwości odmowy udzielenia takiego urlopu przez pracodawcę. Czy pracodawca może pracownikowi odmówić urlopu na żądanie? Zapraszamy do lektury.Zgodnie z art. 1672 kodeksu pracy (k.p.):
„Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”.

Zgodnie zaś z art. 1673 k.p.:
„Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.”.

Na pierwszy rzut oka art. 1672 k.p. nie daje pracodawcy uprawnienia do odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. W przepisie tym bowiem posłużono się sformułowaniem, w myśl którego pracodawca „jest obowiązany” udzielić pracownikowi na jego żądanie urlopu. Taka redakcja tego przepisu może być jednak myląca.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2009 r., sygn.. II PK 123/09, stwierdził, że:
„Pracownik nie może rozpocząć urlopu "na żądanie", dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu. Wyraźne sprecyzowanie takich reguł korzystania z urlopu "na żądanie" uprawnia do stwierdzenia, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracodawca może odmówić uwzględnienia żądania pracownika, bowiem wymóg ustawowy udzielenia urlopu przez pracodawcę byłby zbędny, gdyby czynność pracodawcy w każdym przypadku miała sprowadzać się wyłącznie do akceptacji wniosku pracownika. Obowiązek udzielenia urlopu "na żądanie" nie jest więc bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy.”. Podobnie wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. SNO 29/13.

Z wyroku powyższego dowiadujemy się nie tylko tego, że pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Wyrok ten idzie wręcz dalej, wskazuje on, że pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu. Tym samym milczenie pracodawcy po zgłoszeniu przez pracownika chęci udania się na urlop na żądanie (a chęć taka często wyrażana jest nie w kontakcie bezpośrednim, a np. e-mailem lub smsem, a więc nie ma możliwości uzyskania natychmiastowej odpowiedzi) traktować można nie jako zgodę na udanie się.

Zwrócić jednak należy uwagę, że pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na podstawie art. 1672 k.p. ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu. „Szczególne okoliczności” czy też „wyjątkowy interes pracodawcy” to pojęcia nieostre, które należy interpretować oddzielnie dla każdego przypadku. Naszym zdaniem szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy zachodzą np. w przypadku konieczności ratowania zakładu pracy.


The above article in Polish relates to leave at the request of an employee. According to s. 1672 of Polish Labour Code an employer is obliged to grant up to 4 days of leave in eachcalendar year at the request of an employee, within the period specified by the employee. The employee must apply for the leave at the latest on the day of beginning the leave.

But it shall be noted that due to special circumstances, which cause that employer’s business which deserves for protection is endangered, employer may refuse to give employee the leave at the request.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz