22 czerwca 2017

Niewydajny pracownik. Czy trzeba go zatrudniać?


Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiąga wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach.

Jest rzeczą całkowicie naturalną, że pracownicy zatrudnieni na takim samym stanowisku pracy często wykonują pracę odmiennie, uzyskując zupełnie różne wyniki. Pracodawca nie ma jednak obowiązku zatrudniać pracownika, który uzyskuje wyniki gorsze niż inni pracownicy zatrudnieni na takim samym stanowisku.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. II PK 87/14 „pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania niewydajnego pracownika, który uzyskuje najniższe wyniki w pracy przedstawiciela medycznego w porównaniu do innych zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy, choćby nie było w tym jego zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracowniczej”.
W sprawie, która była kanwą powyższego wyroku przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, była niezadowalająca, utrzymująca się w dłuższym okresie czasu, jakość pracy powoda wynikająca m.in. z: niskiej realizacji celów sprzedażowych,
najniższej w danym regionie pozycji w rankingu za 2011 r. wśród wszystkich przedstawicieli pracodawcy, bardzo niskiego stopnia realizacji zamówień w aptekach.
Pomimo nałożenia planu działania oraz wielokrotnego zwracania uwagi przez przełożonego, nie nastąpiła po stronie pracownika oczekiwana poprawa jakości jego pracy, w związku z czym pracodawca nie widział możliwości dalszego zatrudnienia i podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę. 
W uzasadnieniu w/w wyroku, Sąd Najwyższy wskazał, że: Pracodawca może zatem zasadnie rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym w charakterze przedstawiciela medycznego, który samodzielnie organizuje i wykonuje obowiązki pracownicze, wymagające realizacji wyznaczonych mu planów promocyjnych oraz udziału promowanych produktów na określonym rynku sprzedaży, ale nie osiąga wyników porównywalnych z wynikami pracy innych przedstawicieli medycznych, choćby nie było w tym (w wykonywaniu pracy przedstawiciela medycznego) zawinienia, niestaranności ani niesumienności pracowniczej..
Za wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę wskutek nieosiągania przezeń zadowalających wyników wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. II PK 116/13.
W wyroku tym Sąd Najwyższy wskazał na prawo pracodawcy do dokonania doboru pracowników: „Jest przy tym obojętne, czy powódka wykonywała swoje obowiązki niestarannie (czy można jej przypisać winę), czy też wykonując je nawet z należytą starannością nie potrafiła zorganizować sobie pracy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich rezultatów. Pracodawca ma prawo zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi zajmującemu samodzielne stanowisko w sytuacji, w której (chociażby z przyczyn niezawinionych) nie osiąga on właściwych wyników pracy. Pracodawca, któremu bez wątpienia przysługuje prawo doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywania zadań, może bowiem zasadnie przewidywać, że zatrudnienie innego pracownika pozwoli mu na osiąganie lepszych efektów pracy. Dlatego też, przy równoczesnym wzięciu pod uwagę wcześniej przedstawionych poglądów judykatury, Sąd Najwyższy uznaje, że dokonane przez pozwaną wypowiedzenie powódce umowy o pracę było uzasadnione w rozumieniuart. 45 § 1 k.p..
Podsumowując wskazać należy, że pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania pracownika, który uzyskuje wyniki gorsze niż inni pracownicy zatrudnieni na takim samym stanowisku. Wypowiedzenie umowy o pracę, w oparciu o taką przyczynę, należy ocenić jako zasadne.The above article in Polish relates to employer’s ability to terminate employment agreement because of worse results of employee - an employer is entitled to terminate employment agreement if the justifying grounds for termination are worse employee’s results (especially in comparison with another employees employed on the same position).