5 lipca 2017

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Jakie kroki może podjąć pracodawca?

O możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika (tzw. „dyscyplinarce”) wie zdecydowana większość pracowników i pracodawców. Zdecydowana mniejsza ilość osób zdaje sobie zaś sprawę z tego, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może być dokonane także przez pracownika - w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W dzisiejszym wpisie omówimy możliwą reakcję pracodawcy na takie rozwiązanie umowy (lub patrząc od strony pracownika – możliwe konsekwencje jakie grożą mu w związku z takim rozwiązaniem umowy od pracodawcy).Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy (k.p.):
§  1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§  11.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
§  2.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.”.

Art. 55 k.p. daje więc pracownikowi uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w dwóch przypadkach:
- w sytuacji, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 k.p.), oraz
- w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 k.p.).

Spośród powyższych dwóch przypadków zajmiemy się tym drugim – przypadkiem, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Do „reakcji” pracodawcy, który nie zgadza się z rozwiązaniem umowy o pracę odnoszą się art. 611 k.p. oraz art. 612 k.p.
Zgodnie z art. 611 k.p.:
„W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.”.
Zgodnie zaś z art. 612 k.p.:
§  1.  Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
§  2.  W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje się.”
.

Odszkodowanie przysługuje więc pracodawcy tylko w sytuacji, w której to rozwiązanie jest „nieuzasadnione” (art. 611), a więc zostało złożone, mimo że pracodawca nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W piśmiennictwie wskazuje się, że pracodawca nie może na drodze sądowej dochodzić od pracownika faktycznego wykonywania pracy. Naruszenie wymogu formy pisemnej lub przekroczenie terminu rozwiązania nie jest w ogóle sankcjonowane, chyba że przekroczenie terminu jest tak znaczne, iż można traktować rozwiązanie umowy jako dokonane bez przyczyny. (por. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy).

Podsumowując powyższe, wskazać należy, że w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p., pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w art. 611 k.p. w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. Roszczenie to może być dochodzone w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez pracownika.
The above article in Polish relates to termination of a employment agreement without notice made by an employee in situation where employer has committed grave violations of his basic duties towards the employee. If an employer does not agree to such termination without notice made by employee because of unjustified termination, according to s. 611 of Polish Labour Code he (she) has the right to claim compensation. The labour court decides on the compensation.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz