25 lipca 2017

Skręcenie stawu skokowego w pracy a wypadek przy pracy – część 1

Przypadki chodzą po ludziach, również te nieszczęśliwe. „Skręcenie nogi” w pracy może spowodować wiele trudności i problemów. W takich sytuacjach często „nie mamy głowy” aby szczegółowo zajmować się ustalaniem tego czy nasz uraz stanowi wypadek przy pracy czy też nie. Czy przysługuje nam w tym wypadku jakieś odszkodowanie? Czy ktoś nam za to zapłaci? Poniżej praktyczne porady i wyjaśnienia.

Gdy już zdarzy się sytuacja w której doznaliśmy jakiegoś urazu w pracy należy w pierwszej kolejności zawiadomić swojego pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego. Jest to niezbędne po pierwsze po to aby uzyskać pierwszą pomoc, a po drugie będzie to niezbędne w toku dalszego ustalania tego czy Twój uraz stanowi wypadek przy pracy.
Te okoliczności będą wyjaśniane przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Z punktu widzenia pracownika, najważniejszym zadaniem będzie ustalenie czy zdarzenie powodujące jego uraz stanowi wypadek przy pracy.
Definicja wypadku nie znajduje się w kodeksie pracy. Reguluje ją ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W art. 3 tej ustawy wskazano przesłanki, które muszą być spełnione aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą.
Zatem do spełnienia są generalnie 3 przesłanki:
1. nagłość zdarzenia powodująca uraz,
2. wywołanie urazu przez przyczynę zewnętrzną
3. związek pomiędzy powstaniem urazu a wykonywaniem pracy,
Co ważne, wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie, brak którejkolwiek z nich dyskwalifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy.
Problematyka wypadków przy pracy jest bardzo szeroka. Zdarzenie powodujące uraz u pracownika może być uznane za wypadek przy pracy zarówno jeżeli wydarzyło się na terenie zakładu jak i poza. Może się też okazać, że zdarzenie, które miało miejsce na terenie zakładu nie będzie uznane za wypadek przy pracy pomimo, że wystąpiło w związku z wykonaniem zwykłych czynności w godzinach pracy.
Z tego powodu ważne jest jak należy rozumieć wyżej wskazane przesłanki. Omówimy je na przykładzie następującego zdarzenia.
Sekretarka przenosi ciężki segregator z dokumentami. W trakcie wkładania go do szafki traci równowagę i niefortunnie stawia nogę na czystej gładkiej podłodze, skręcając przy tym swoją kostkę.
Czy takie zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?
Sprawdźmy !!

Po 1.
Zdarzenie musi być nagłe. Przepisy nie są zbyt precyzyjne, jednak biorąc pod uwagę definicje słownikowe, możemy uznać, że zdarzeniem nagłym jest zdarzenie niespodziewane, „niecierpiące zwłoki”. W celu precyzyjnego określenia tego terminu, pomocne okazuje się orzecznictwo, które dość powszechnie przyjmuje, że zdarzeniem nagłym jest okres nieprzekraczający dniówki roboczej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2006 r. II UK 40/06). Zatem w tym wypadku pierwsza przesłanka została spełniona, gdyż zdarzenie było szybkie i czas trwania nie przekroczył dniówki.

Po 2.
Zdarzenie musi pozostawać w związku z wykonywaną pracą. W tym przypadku jak najbardziej możemy uznać, iż zdarzenie miało miejsce w trakcie wykonywania podstawowych obowiązków pracownika. W tym przypadku jest to oczywiste, jednak związek zdarzenia z pracą należy rozumieć możliwie szeroko, gdyż dotyczy powiązania czasowego, miejscowego i funkcjonalnego – wypadkiem w związku z wykonywaną pracą będzie wypadek któremu pracownik uległ w trakcie przestoju, pomimo że nie wykonywał w tym czasie pracy, ale pozostawał w dyspozycji pracodawcy pod jego nadzorem. Wystąpił tu związek czasowy i miejscowy z pracą.

Po 3.
Zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika musi być spowodowane przyczyną zewnętrzną.
Ustalenie czy pracownik doznał urazu nie jest trudne. Zgodnie z art. 2 pkt 13 wyżej wskazanej ustawy, uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Jednak problemem może być ustalenie czy uraz został spowodowany przez działanie tzw. czynnika zewnętrznego. Jak należy rozumieć ten czynnik zewnętrzny? Na pewno wypadkiem przy pracy nie będzie sytuacja, w której uraz powstał z przyczyn bezpośrednio tkwiących w organizmie poszkodowanego, np. upadek i złamanie ręki spowodowane przez zawroty głowy wynikające z jakiejś konkretnej choroby (udar mózgu).
Definicja jaka ukształtowała się i obowiązuje w orzecznictwie jest jednak dla pracowników dość korzystna. Podobnie jak w pozostałych przypadkach w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd o szerokim rozumieniu przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy. Zgodnie z nim zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny – wywołać szkodliwe skutki. Uznano że może być to uszkadzające dciało zadziałanie siły przyrody, narzędzia pracy, maszyny, spadającego przedmiotu, czyn innej osoby, lecz także zawiniona i mimowolna czynność samego poszkodowanego, np. potknięcie się odruch, upadek nawet na gładkiej i płaskiej powierzchni (zob. wyr. SN z dnia 16 czerwca 1980r. III PR 33/80, Legalis nr 22091).

Zatem w naszym przypadku potknięcie się sekretarki spowodowane utratą równowagi, będzie niewątpliwie uznane za wypadek przy pracy, gdyż spełnia wszystkie ww. przesłanki.

Jak widzicie nawet nieprawidłowe postawienie nogi na gładkiej i czystej powierzchni powodujące nagły uraz w postaci skręcenia stawu skokowego lub kolanowego, jeżeli miało miejsce w pracy w trakcie wykonywania normalnych codziennych czynności będzie potraktowane jako wypadek przy pracy. Także jeżeli wynikało to z waszej nieuwagi lub stresu (choć jeżeli chodzi o stres to nie zawsze będzie stanowił przyczynę zewnętrzną, więcej dla zainteresowanych w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1995 r. sygn. akt II PRN 1/95).


The article above concerns premises which have to fullfil to acknowledge some situation as accidents at works. It is important because not every single situation which happen in works can be recognize as accident at works.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz