16 października 2017

Czy czas potrzebny na przebranie się pracownika wliczany jest do czasu pracy?

Wykonywanie wielu rodzajów prac wiąże się z koniecznością noszenia odpowiedniego ubioru. Czy czas potrzebny na przebranie się pracownika jest jego czasem pracy? Postaramy się to wyjaśnić.Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy (dalej jako k.p.):
„Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.”.

W myśl art. 94 § 2 pkt 2 k.p.:
„Pracodawca jest obowiązany w szczególności: organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy”.

Jak stanowi natomiast art. 100 § 1 k.p.:
„Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.”.

Polska definicja czasu pracy jest oparta na dwóch elementach. Pierwszym z nich jest pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, drugi dotyczy miejsc, w których to pozostawanie w dyspozycji pracodawcy powinno następować. Najistotniejszym elementem czasu pracy jest pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

W dyspozycji pracodawcy znajduje się pracownik, który wykonuje powierzone zadania lub świadczy pracę z własnej inicjatywy, nawet bez wiedzy i zgody pracodawcy, jeśli określone działania leżały w interesie podmiotu zatrudniającego. O pozostawaniu w dyspozycji pracodawcy przez pracownika, który pracy nie wykonuje, można mówić w zakresie, w jakim pracownik znajduje się w stanie psychofizycznym umożliwiającym wykonywanie pracy (element obiektywny), mając przy tym zamiar świadczenia pracy (element subiektywny) - występuje więc rzeczywista możliwość i gotowość świadczenia pracy (tak. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., sygn. I PKN 586/99, OSNAPiUS 2001, nr 18, poz. 556).

Żaden przepis prawa pracy nie nakazuje wprost zaliczyć do czasu pracy okresu przygotowania do pracy. Zasadą jest więc to, że pracownik obowiązany jest stawić się w miejscu pracy odpowiednio wcześniej, tak aby przed rozpoczęciem pracy zdążyć z przebraniem się w odzież roboczą oraz będąc w ten sposób przygotowany dotrzeć na stanowisko pracy o czasie.

Podsumowując powyższe, wskazać należy, że czas przebierania się przez pracownika w odzież roboczą nie jest jego czasem pracy.

The above article in Polish relates to working time. Time needed to get changed in work clothing is not included in the working time.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz