22 lutego 2018

Wypadek przy pracy - na jakie świadczenia może liczyć pracownik który uległ wypadkowi przy pracy - część 2W pierwszej części opisałem co musi się wydarzyć, aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. W dzisiejszym wpisie podpowiem Wam, na jakie świadczenia może liczyć pracownik, który uległ wypadkowi w pracy. Kompleksowy katalog świadczeń został wymieniony w art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  Ustawa wymienia m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny.

Zasiłek chorobowy

Najczęściej wypłacanym świadczeniem jest oczywiście zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie. Co najważniejsze, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru, a nie jak w przypadku „zwykłego zasiłku” 80% wymiaru. Ma to realny wpływ na kwotę otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Z tego powodu tak ważnym jest prawidłowa ocena zdarzenia powodującego niezdolność do pracy, które może choć nie musi, być uznane za wypadek w pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ustawy „wypadkowej” zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (nie ma znaczenia długość okresu podlegania ubezpieczeniu). Jedynym zastrzeżeniem jest, że ubezpieczony nie otrzymał jakichkolwiek świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynikających z odrębnych przepisów. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres 182 dni. Jeśli pracownik nie zdoła w tym czasie przywrócić pełnej zdolności do pracy, wówczas może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne o ile spełni dwa warunki. Po pierwsze, po upływie 182 dni niezdolności do pracy nadal jest niezdolny do pracy, lecz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. O tym czy pracownik rokuje odzyskanie zdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik ZUS, a następnie (w razie wniesienia sprzeciwu) komisja lekarska.

Jednorazowe odszkodowanie
Ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje również jednorazowe odszkodowanie z tytułu doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Kiedy mówimy o stałym uszczerbku na zdrowiu? 
W sytuacji w której wskutek wypadku przy pracy nastąpiło naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy. O długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy, gdy naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu spowodowane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, które mogą ulec poprawie.

O tym jaki procentowy uszczerbek na zdrowiu dostaniemy zdecyduje lekarz orzecznik lub komisja lekarska. 
Wysokość otrzymanego świadczenia będzie zależało od przyznanego procentowego uszczerbku. Za każdy procent uszczerbku otrzymamy równowartość wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia. W IV kwartale 2017 r. wyniósł 4516,69 zł. x 20% = 903,34 zł. co w zaokrągleniu daje 903 zł. za 1 % uszczerbku.
Jednorazowe odszkodowanie może przysługiwać także członkom rodziny w sytuacji, w której ubezpieczony pracownik zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Przyznanie jednorazowego odszkodowania następuje w drodze decyzji ZUS, którą organ podejmuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Następnie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZUS wypłaca nam jednorazowe odszkodowanie.

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej przysługuje nam odwołanie do właściwego sądu pracy. Organ jest obowiązany pouczyć ubezpieczonego o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego. Z decyzji dowiemy się, że jeśli nie zgadzamy się z decyzją organu, mamy miesiąc od dnia doręczenia nam decyzji na wniesienie odwołania do sądu pracy za pośrednictwem organu ZUS, który wydał decyzję.

Warto pamiętać, że w sytuacji gdy ulegniemy wypadkowi w miejscu pracy, warto dopilnować, aby to zdarzenie zostało prawidłowo zakwalifikowane, gdyż jako pracownikom przysługuje nam szereg świadczeń,  z których warto i powinno się skorzystać, wszak m.in. dlatego opłacamy wszyscy składki na ubezpieczenia.